Výzva na predloženie ponuky – prieskum trhu

Zákazka zadávaná v zmysle Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania a Metodického pokynu CKO č. 12

Predmet zakázky: „Obstaranie nákladného automobilu s príslušenstvom“